Profil Guru & Staff


Avatar
Ami Rahmawati, S.H

PKN

Avatar
Mely Witri, S.Pd

Bahasa Inggris

Avatar
Anton Nurhilman, S.Pd

Matematika

Avatar
Fikri Fathurahman, S.Pd

BK

Avatar
Sumiati, S.Pd.

Laboran

Avatar
Enik Rahayu S.

Pustakawan

Avatar
M. Andi, S.Sos

Tata Usaha

Avatar
Hani Herawati

Tata Usaha

Avatar
Didah Hamidah, S.Pd.

Tata Usaha

Avatar
Doni Nurlan

K3

Avatar
Dani

K3

Avatar
Iman Soleh

K3